Máy điện

Tìm hiểu về định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng các loại máy điện thông dụng.